• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

نصب آسانسور های پکیج

نصب آسانسور های پکیج

نصب آسانسور های پکیج

توجه داشته باشید که برای خرید آسانسور پکیج، فقط به خرید قطعات مرغوب دقت نکنید و نحوه ی نصب آن را نیز در اولویت هایتان قرار بدهید.

نصب یک آسانسور خوب، باید تحت نظارت و کنترل مهندسی دقیق صورت گیرد، تا آسانسور مورد نظر دارای عملکرد خوب باشد و همچنین باید تمامی مراحل نصب با دستگاه های اندازه گیری با دقت تمام و توسط مهندسین مربوطه صورت گیرد.

پردازش عمومی
45%
هیدرولیکی
45%
رضایت از قیمت
45%