• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

قطعات آسانسور هیدرولیک

قطعات آسانسور هیدرولیک

خش ديگري که داخل پاوريونيت قرار دارد محفظه کوچکي است که وظيفه آن کاهش نوسان در فشار و حجم روغن و نيز جلوگيري از ايجاد سروصدا و حرکت ضربه ای روغن در داخل سيستم، لوله ها و اتصالات می باشد. بايستي توجه داشت که جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد اين سيستم بسيار مؤثر بوده، به همين دليل در راه اندازي اوليه موتور و پمپ الکتريکی به جهت گردش آن بايستي توجه گردد.
راه اندازي موتور برقی از نوع ستاره يا ستاره مثلث بوده و پمپ هاي هيدروليکی عموماً از نوع مارپيچی مي باشند. بعلت اصطکاک در داخل لوله های هيدروليک و همچنين خمش هاي لوله، رعايت برخي از اصول ابتدائی در لوله کشي الزامي مي باشد.

قطعات آسانسور هیدرولیک
شرکت آسانسوری معتبر
آهن کشی آسانسور

www.davin.com

0009900 98912 +

کیان آباد خیابان 28 شرقی

کیان آباد خیابان 28 شرقی