• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

پروژه آسانسور ساختمان آب و فاضلاب

پروژه آسانسور ساختمان آب و فاضلاب

پروژه آسانسور ساختمان آب و فاضلاب

پروژه آسانسور شرکت آب و فاضلاب

2 دستگاه 14 توقف 8 نفره پروژه گیر لس

هم چنین سرویس نگهداری و پشتیبانی این پروژه به عهده شرکت فراز صعود الماس می باشد .

پردازش عمومی
45%
هیدرولیکی
45%
رضایت از قیمت
45%