• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

آسانسور‌های ترکیبی

آسانسور‌های  ترکیبی

آسانسور‌های ترکیبی

امروزه با گسترش ساختمان سازی استقبال از استفاده از انواع آسانسور افزایش یافته و میتوان گفت کمتر می‌توان ساختمان بدون آسانسوری را پیدا کرد، از این رو شرکت‌های سازنده آسانسور هر‌روزه به دنبال ساخت نوع جدید و پشرفت‌تری از آسانسور نسبت به قبل هستند؛

پردازش عمومی
45%
هیدرولیکی
45%
رضایت از قیمت
45%