• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

آسانسور هيدروليکي چه معايبي دارد؟

آسانسور هيدروليکي چه معايبي دارد؟

براي مسافربر تا 7 الي 8 طبقه با جک غيرمستقيم و يا جک تلسکوپي سه مرحله اي مستقيم استفاده مي شوند چون محدوديت افزايش طول جک را از لحاظ طراحي مي باشد”

قطعات آسانسور هیدرولیک
شرکت آسانسوری معتبر
آهن کشی آسانسور

www.davin.com

0009900 98912 +

کیان آباد خیابان 28 شرقی

کیان آباد خیابان 28 شرقی