• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

آسانسور هيدروليکي چه مزايايي دارد؟

آسانسور هيدروليکي چه مزايايي دارد؟

کاربرد آسانسورهاي هيدروليکي در ساختمان هاي مسکوني طبقه است.اين نوع آسانسورها قابليت حمل و جابجايي بارهاي سنگين را دارند،اما فقط براي ارتفاعات کم هستند

قطعات آسانسور هیدرولیک
شرکت آسانسوری معتبر
آهن کشی آسانسور

www.davin.com

0009900 98912 +

کیان آباد خیابان 28 شرقی

کیان آباد خیابان 28 شرقی